Aktuella kurser

KURSER VÅREN 2020

För våren 2020 planeras kurs i Rättsantropologi och dental morfologi. Intresseanmälan till Irena.dawidson@rmv.se . Håll utkik på hemsidan för detaljerad information längre fram!

 

INTRODUKTIONSDAG I RÄTTSODONTOLOGI

KURSMÅL: Att ge en introduktion av ämnesområdet rättsodontologi. Kursen berör allt från rättsodontologins historia, forensisk traumatologi och rättsintyg till identifiering och rättsodontologisk framåtblick.

NÄR: Fredag den 18 januari 2019 med starttid 10.00 och sluttid 16:30.

VAR: Rättsmedicinalverkets lokaler i Solna (Retzius väg 5)

HUR: Kostnad 1000:-. I kostnaden ingår kursavgift, lunch och fika.

INTRESSEANMÄLAN: Maila styrelsens kassör Irena Dawidson (irena.dawidson@rmv.se) senast 7/1 2019.

 

Fourth International Continuing Course in Forensic Odontology

Den 27/2-6/3-19 arrangeras “Fourth International Continuing Course in Forensic Odontology” på Svalbard, Norge. Mer information om kursen finner du här.

 

Reseberättelse Interpol DVI 2016-08-30

Den internationella polisorganisationen Interpols årliga möte rörande identifiering av omkomna vid olyckor/katastrofer (Disaster Victim Identification/DVI) genomfördes vid Interpols högkvarter i Lyon i slutet av maj 2016. Mötet var det 27 i ordningen. Mötet samlade cirka 170 deltagare, där Sverige representerades av Irena Dawidson och Kerstin Montelius från Rättsmedicinalverket (RMV) samt Urban Johansson från Polisen. Vidare deltog undertecknad som representant för Svensk Rättsodontologisk förening (SROF). Möten för specialistarbetsgrupperna inom områdena DNA (medicin och genetik), fingeravtryck och odontologi föregick under en dag som vanligt själva huvudmötet. Rättsodontologigruppen som utgjordes av ett trettiotal tandläkare avtackade den avgående ordföranden, Alain Middleton, Australien, och valde som ny ordförande för två år rättsodontolog Irena Dawidson, Sverige. Nedan redovisas ett urval av övriga huvudpunkter på dagordningen för mötet.

 

Interpols organisation

Forumet för DVI-frågor inom Interpol (DVI WG) utgör inte en ”standing committee” inom Interpol utan är en arbetsgrupp, där respektive specialistgrupp (likt odontology/rättsodontologi) benäms som ”sub groups”. Beslut har fattats om att inrätta ett nytt regionalt Interpol-högkvarter i Singapore, där nästa års DVI-möte avses genomföras (maj 2017).

ISO-standardisering inom DVI

Livliga diskussioner inramade, likt föregående år, frågan om arbetet med att uppnå en ISO-standardisering avseende DVI-terminologin. Frågan drivs framför allt av USA och det råder för närvarande viss oklarhet kring beslutsprocessen som lett fram till föreliggande utkast till standard.

 

 DVI System International

Förslag till kompletteringar/ändringar inom ”dental codes” i programmet DVI System International (Plassdata, version 5.0) presenterades av en arbetsgrupp och diskuterades vid mötet. Översynen av koderna och ändringsförslagen syftar till att åtgärda upplevda brister i programmet vad avser registrering av bland annat amalgamfyllningar och guldkonstruktioner inklusive färgkodning av dessa. Även andra förslag till kodningsändringar i programvaran lämnades, alla i syfte att reducera risken för subjektiva bedömningar vid registrering. Användningen av ”fri text” (600/700-sidorna) vid registrering diskuterades ingående. Framför allt kopplat till fördelar och nackdelar och begränsningar i Plassdata´s programvara när det gäller hanteringen/bearbetningen. Detta eftersom programmet är konstruerat speciellt för att kunna hantera koder, där till exempel ”matchning” sker baserat på endast 10 koder. Detta ska också ställas mot att en person alltid måste läsa och tolka förekommande ”fri text”. Frågan engagerar då kravet på säkerställande av objektivitet ställs mot risken för subjektivitet i registreringen. Plassdata`s representant meddelade vidare att ny programvara skapats för att kunna ta emot data från externa system,och som i sin tur kan kommunicera med DVI System International (Plassdata ver. 5.0).

 

Tandläkare i DVI-insatser

Systemen ser olika ut i olika länder när det gäller användningen av tandläkare vid DVI-insatser nationellt och internationellt. I vissa länders organisationer ingår rutinmässigt alltid tandläkare, i andra deltar dessa endast vid upplevda behov. Till exempel angavs att röntgentekniker ibland vara de som tog röntgenbilder på avlidna (PM). Avseende detta var det mötets uppfattning att det var viktigt att säkerställa att röntgenbilder alltid granskades av tandläkare (om inte annars i efterhand). Vidare ser kraven på de deltagande och förberedelserna (utbildning, avtal, vaccinering etc) inför insatsen olika ut hos medlemsländerna. I flera fall angavs förberedelserna vara otillräckliga, och i andra fall beskrevs de som väldigt omfattande. Ersättning utgick inte alltid till de tandläkare som deltagit och där skälet till detta angavs vara ”okunskap” eller olika myndigheters tillkortakommanden i allmänhet. En händelse (rapporterad av USA) beskrevs vidare där en tandläkare ingående internationell DVI-grupp av personliga skäl fick evakueras ut ur ett svårtillgängligt insatsområde med flyg relativt omgående efter att insatsen påbörjats på grund av ”to rough terrain”.

 

DVI- Terroristattackerna i Paris, november 2015

Efter räddningsarbetet vid attacken i Paris upprättades relativt snabbt en preliminär (icke officiell) lista på de 130 omkomna med hjälp av den franska programvaran SINUS. 90 av kropparna registrerades med namnuppgifter, baserade på id-kort, innehåll i handväskor och namn på biljetter etc samt 40 kroppar utan namnuppgifter angivna. Kropparna fördes till Paris Forensic Institute (Institute Medico Legal/IML) för det fortsatta identifieringsarbetet (Post Mortem/PM). Ante Mortem/AM arbetet startades upp geografiskt åtskilt vid Militärhögskolan i Paris (Ecole Militaire) dit anhöriga hänvisades för insamling av persondata och intervjuer, information samt stödåtgärder. Fokus låg inledningsvis på att med vetenskapliga metoder snabbt och säkert identifiera de 40 namnlösa kropparna och kroppsfragment (inkluderat eventuella förövare). Detta uppnåddes inom 48 timmar. En större utmaning utgjorde den stora gruppen preliminärt listade och preliminärt ”identifierade” omkomna, där juridisk identitet också behövde fastställas baserad på vetenskapliga metoder. De dominerande identifieringsmetoderna utgjordes av fingeravtryck, DNA och tänder. Trycket från anhöriga, media samt i viss mån den politiska nivån när det gällde kravet på en snabb identifieringsprocess upplevdes stundtals som mycket påfrestande.

Sammanfattningsvis blev identifieringsinsatsen i Paris mycket komplicerad, med många aktörer inblandade med bitvis oklara mandat. AM och PM enheterna bedrev arbetet separerade från varandra (på för stort avstånd). Koordineringen var bristfällig och rollerna upplevdes som oklara, vilket till exempel medförde att andra aktörer än polisen kom att informera en del anhöriga om bekräftade dödsfall. En annan viktig slutsats är att endast använda nummermärkning av kroppar och kroppsfragment istället för namn-”tags” samt rutinmässigt ställa krav på identifiering baserat på vetenskapliga metoder av samtliga omkomna.  Baserat på ett avtal från 2001 genomfördes DVI-arbetet samordnat mellan fransk polis och Gendarmeri. I de franska DVI-teamen ingår total 85 personer vilka alla genomgått en specifik 10-dagars utbildning, evaluerats psykologiskt och erhållit utbildning och träning i användandet av Interpol’s DVI Guide och DVI System International.

EU Operation Triton Medelhavet

I pågående EU operation Triton Medelhavet har Norge har med statsfartyget Siem Pilot under 9 månader räddat cirka 18 000 migranter. 61 omkomna migranter har även tagits om hand ombord för att väl i hamn lämnas över till lokala myndigheter. Vid ett tillfälle vid genomsökning av ett mindre fartyg påträffades 49 avlidna migranter i utrymmen under däck. Kropparna fördes över till Siem Pilot för förvararing i kylcontainer. För varje avliden person upprättades strukturerat ett PM- formulär, registrering av avliden, dödscertifikat och en fotofolder över den avlidne (kroppen) inför överlämningen till italienska myndigheterna. Vidare upprättades ett DVI-register över de omkomna vilket medfördes hem till Norge. Ingen juridisk identifiering av omkomna genomfördes ombord.                                                                                                                                                            Besättningen ombord utgjordes av civila kompletterad med norsk polis och militär, inklusive militär hälso- och sjukvårdspersonal. Det som upplevdes som speciellt krävande var hanteringen av många avlidna samtidigt ombord. Man såg ett behov av att utöka bemanningen ombord med fler polisutredare (crime scene technicians).

DVI – Terroristattackerna i Bryssel, mars 2016

Ur identifieringssynpunkt hanterades attacken i Bryssel, likt attacken i Paris, som en ”öppen” katastrof (jmf flygkatastrof som ses som sluten,) förknippad med svårighet att upprätta en förteckning över saknade (missing persons list) och insamla data för jämförelse till identifieringsfasen (AM data). 15 av totalt 32 omkomna i attackerna hade utländska pass, varav två var svenska medborgare.                                                                                                                                                                  Efter det akuta räddningsarbetet på flygplatsen i Bryssel vidtog insamlandet av PM-material, vilket tog längre tid då risk för ytterligare explosioner förelåg och platsen som sådan hanterades som en brottsplats. Insamlandet i tunnelbanan (Malbeak) fick ett snabbare förlopp. Olika system för numrering av kropparna användes på de två olika platser där PM-arbetet bedrevs, vilket skapade förvirring och i viss mån fördröjde identifieringsarbetet. Allt arbete komplicerades av att såväl polisens som militärens kommunikationsnät kollapsade under krisarbetet och man hänvisades till att använda sms.                                                                                                                                                           Identitet fastställdes för 28 av de omkomna efter 72 timmar, varav 25 individer baserat på tanddata och 3 på DNA. Att PM-arbetet bedrevs på två olika platser försvårade och komplicerade (tekniskt och materiellt) informationsutbytet inom DVI-arbetet. Detta gällde även AM-material som sändes till DVI-centrat, material som även ofta var behäftat med brister i kvalitetshänseende (bristande journalföring) och med uppgifter nedtecknade på flera olika språk i samma underlag.

 

 

DVI- Migranter funna avlidna i lastbil (”Truck of death”), augusti 2015

71 migranter (59 män, 8 kvinnor och 3 barn) upptäcktes avlidna i en övergiven (och låst) lastbil invid en huvudväg (A4/E60) i Österrike. De avlidna kom från Irak, Afghanistan, Syrien och Iran och var i åldrarna 11 månader till 56 år. De omkomna identifierades via DNA (45), fingeravtryck (21), sekundära data/tatueringar (4). Ingen identifiering genomfördes baserat på tanddata, då ingen sådan jämförelseinformation (AM) kunnat inhämtas. 30 av de omkomna hade heller inte fått tandlagningar utförda i munnen. Många anhöriga reste omgående till Österrike för att bland annat lämna underlag för DNA-analyserna, andra sände från sina respektive hemländer kopior på (faderns) pass och i vissa fall ”prover” med torkat blod från nära anhöriga. Sammantaget visades på ett mycket stort intresse från många anhöriga till saknade migranter att dels snabbt få dödsfall bekräftade, dels som i detta fall snabbt få hem avlidna familjemedlemmar för gravsättning på hemorten. Brottsutredningen kring fallet pågår i skrivande stund.

 

Sammanfattning/Slutord

Rubricerat DVI-möte upplevdes som väldigt givande, inte bara ur ett nätverksperspektiv utan framför allt för att respektive länders representanter så frikostigt och öppet delade med sig av erfarenheter och lärdomar från inträffade händelser. Detta är till stor nytta för varje land/organisation som vill öka sin förmåga att kunna hantera större DVI-insatser nationellt/internationellt. En kvarstående fundering efter de diskussioner som följde på fallpresentationerna från Paris och Bryssel är i vilken utsträckning Sverige som nation i dagsläget kan svara upp till de krav som ställs på landets olika myndigheter och organisationer om/när Sverige drabbas av en allvarlig händelse/katastrof där krav på en snabb och säker identifiering av många omkomna/avlidna (av olika nationalitet) föreligger.

 

För SROF styrelse

2016-06-19

Urban Rådestad

urban.radestad@gmail.com

0730-868394

OBS! En CD med ett urval av gjorda bildpresentationer vid mötet delades ut till delegaterna, vilken vid behov/önskemål kan rekvireras från undertecknad.

 

 

 

 

 

 

2015 

Interpolmöte – reseberättelse
3-6 Maj 2015, Lyon Frankrike.
Anna Jinghede, styrelseledamot SRF

För 26:e gången i ordningen genomfördes vid Interpols högkvarter i Lyon, Frankrike, en sammankomst för DVI-frågor. Hundratals delegater från större delen av världen deltog även detta år. Från Sverige deltog undertecknad tillsammans med Irena Dawidson och Kerstin Montelius från RMV samt fyra kollegor från Polisen. Traditionsenligt inleddes konferensens första dag med arbete i specialistgrupperna för odontologi, fingeravtryck, medicin och genetik (dna). I tandläkarmötet under ledning av Alain Middleton (DVI Australien) deltog ett 30-tal tandläkare. På agendan stod ett flertal punkter varav några redovisas nedan.

Samverkan polis och tandvård/rättsodontologi

Bland annat diskuterades vikten av att utbilda polisen regionalt i dentala frågor för att kvalitetssäkra inhämtning av dentalt AM-material från tandläkare. Flera länder, Sverige inkluderat, rapporterade om att det lätt uppstår missförstånd mellan polisen och tandläkare/rättsodontologer när samverkan i identifieringsfrågor sker. Dels handlar det om den dentala terminologin som naturligt nog inte alltid förstås av polisen men även själva rutinen som ska gälla när jämförelsematerial ska inhämtas skiljer sig mellan länder och inom länders olika polisdistrikt. Vissa länder har tagit fram en särskilt blankett för ändamålet och andra inte. Ett sätt att överbrygga dessa svårigheter är att verka för att Polisen utbildas i dessa frågor samt att en ”bra” blankett utarbetas vilket underlättar när samverkan runt id-frågor ska ske.

ISO-standardisering av rättsodontologiska definitioner

Ett föredrag om en s k ISO-standard (ISO= internationella standardiseringsorganisationen) för rättsodontologiska definitioner och vad en sådan certifiering skulle kunna innebära för DVI-arbete internationellt, hölls. Det var en representant för den internationella standardiseringsorganisationen som bjudits in för att beskriva det hela. ISO-certifiering sker idag inom många olika områden, varav hälso- och sjukvård inklusive tandvård är ett. ISO är en världsomspännande icke statlig organisation vars medlemmar är nationella standardiseringsorgan samt stora bolag. Syftet med en standardisering är att få en uniform standard som gäller i hela världen, oavsett länders storlek eller geografisk placering. Frågan om vad en certifiering av DVI-terminologin kan tillföra resulterade i livliga diskussioner i arbetsgruppen. Syftet med att genomföra detta när inte resterande dental terminologi har standardiserats ifrågasattes bland annat. Dessutom innebär ju detta att standardiseringen även kommer påverka samtliga hemländer eftersom standardiseringen även skulle omfatta den dagliga rättsodontologiska verksamheten. Många aspekter framkom. Då ingen konsensus i frågan kunde uppnås kommer ämnet sannolikt aktualiseras vid kommande möten. Beslutades 1. Skicka en observatör från gruppen till Thailand där ett större möte med alla ”intressenter” i frågan kommer hållas under året, 2. Tillskriva ISO och begära förtydligande – vem har initierat frågan och varför ställs den till Interpols odontologiska arbetsgrupp?, och 3. Varje nationsrepresentant kontaktar sin lokala standardiseringskommitté och lyssnar vad inställningen är i de olika medlemsländerna.

DVI international 5.0

René Papé från Plassdata presenterade nyheter för den nya versionen av DVI-systemet (verision 5.0). Blanketterna har modifierats lite. Bland annat har tillkommit A-C-kolumner i dentala blanketterna (600-serien) vilket möjliggör att externa dokument – pdf, foton, extra anteckningar osv kan biläggas ärendet. I 700-sidan kan man sedan se vilka bilagor eller anteckningar som finns i ärendet. Därtill har nya sökfunktioner tillkommit och i listan med sökresultaten (”matchningslistan”) ska man direkt kunna få en motivering om varför/varför inte det är/inte är en match.

Minneshögtid för tsunamikatastrofen i Thailand

Ari-Pekka Parviainen berättade om ett fint initiativ som han tog med anledning av 10-årsdagen av thailändska tsunamikatastrofen 2004 vilken han ansåg behövde uppmärksammas på ett värdigt sätt. Ari-Pekka samlade ihop så mycket fotodokumentation som var möjligt för att sedan redigera bilderna, förstora och göra en fin utställning av bildmaterialet. Utställningen visade sig bli mycket välbesökt under de veckor den var öppen. Det visade sig dock finnas ett behov av stödsamtal i anslutning till utställningen vilket också arrangerades. Finländarnas utställning blev extremt uppskattad och har nu resulterat i en bok där alla bilder finns med.

Brazil DVI

Det brasilianska DVI-teamet redogjorde för den DVI-organisaiton som etablerades inför fotbolls-VM 2014. Innan detta stora arrangemang har inte Brasilien haft någon särskild beredskap för DVI-incidenter. Detta trots att man bl a haft sex större flygplanskatastrofer sedan 1996! Inför FIFA WC ställdes dock detta som ett krav varför stora utbildningsinsatser osv fick initieras. Ett imponerande upplägg och koncept liksom guidelines utarbetades och när spelen väl invigdes stod man redo med utbildade DVI-team redo att sättas i arbete om något oförväntat skulle inträffa. Förberedelserna till trots, fortlöpte Fotbolls-VM utan några katastrofer, bortsett från den som innebar en brasilians förlust mot tyskarna i VM-semifinalen med 7-1…

London tooth development atlas

Dr Sakher Al Qahtani från Saudi Arabien har i egenskap av PhD-student vid Queen Mary university of London reviderat tidigare åldersbedömningsmetoder och tagit fram en ny mall som lär vara mer exakt. Studien har bedrivits under ett antal år och skett utifrån ett större skeletterat material där åldrarna av de avlidna är kända. Mallen går att ladda ner från: https://atlas.dentistry.qmul.ac.uk/content/english/atlas_of_tooth_development_in_English.pdf

Dag 2-4 samlades delegater från samtliga arbetsgrupper för att ta del av en rad mycket intressanta föredrag om incidenter under det gångna året. Inledningsvis redogjordes för hur Interpol-strukturen ser ut samt hur DVI-frågor är organiserade. The standing committee (bildades 1996, lyder under general assembly) är en större grupp som direkt lyder under IP som har till uppgift att jobba primärt med DVI-frågor. Under denna grupp finns inordnat en styrgrupp (IPSG) med representation av ett tiotal länder. Syftet är att upprätthålla en hög standard inom DVI-fältet samt stötta sådana projekt bland medlemsländerna. Under IPSG finns därtill fyra stycken arbetsgrupper; rättsmedicin, rättsodontologi, genetik och fingeravtryck. Fortlöpande kvalitetssäkras alltså det internationella DVI-arbetet. Nytt för i år är att en ny DVI-guide publicerats efter mötet 2014 som ett resultat av arbetet i dessa grupper.

Germanwings Airbus (4U 9525) krasch i franska alperna

Det som annars dominerade årets möte var redovisningar av DVI-operationer med anledning av flera större flygkrascher under året. En av de mest uppseendeväckande incidenterna under året är den som skedde i Tyskland (German wings) och som krävde 150 människors liv. Då detta var en pågående operation (förundersökningssekretess) vid tidpunkten för mötet så delgavs endast översiktligt läget. Sammanfattningsvis kan sägas att katastrofen orsakade 150 människors död, flest tyska och spanska medborgare.  Flygmaskinen gick ner i södra franska alperna, sannolikt till följd av pilotens fria vilja och således pågår en omfattande brottsutredning parallellt med identifieringsarbetet. Arbetsmiljön för räddningsarbetare, polis och DVI-team är mycket svår. I bergsmassivet där flyghaveriet skett är det mycket brant, ca 200 meter höga bergstoppar! Stenen dessutom väldigt svår att fästa klättringsutrustning i då den spricker. Säkerhetsreglementet för att arbeta på siten är omfattande och det krävs bl a nedfirning från helikopter för räddningsarbetarna liksom tillgängliga bergsguider som kan biträda i arbetet då man måste vara fastspänd för att vistas i området. Detta gör operationen mycket tidskrävande och svår. Därtill är kropparna svårt fragmenterade vilket komplicerar dvi-arbetet ytterligare. Hittills har 400 brandmän, 350 poliser och 5 helikoptrar engagerats i operationen. Man har tvingats konstruera en tillfällig väg så att man kan transportera gods till / från platsenövningen deltog rofsituationen.

Malaysia Airlines MH17, Ukraina 17 juli 2014

En medlem av det holländska DVI-teamet redogjorde för insatsen som följde efter att MH17 med 298 passagerare ombord kraschade i den lilla staden Donetsk i östra Ukraina. Händelsen är klassificerat som ett krigsbrott som skördat många civila dödsoffer. Ännu har man inte kunnat klarlägga vad som orsakade kraschen och det har spekulerats i om det är ukrainsk missil eller proryska separatister som ska hållas ansvariga för gärningen. Det visade sig att denna operation var mycket utmanande ur flera perspektiv. Först av allt har kroppar och flygplansdelar spridits över en mycket stor yta i en stridszon. P g a av dessa yttre omständigheter tog det åtskilliga dagar innan bärgningen av kroppar överhuvudtaget inleddes. Därtill skedde merparten av de initiala insatserna av otränad personal vilket resulterade i att viktig bevisning samt kontaminering antas ha skett i ganska stor utsträckning. När utredningspersonal utsändes till platsen attackerades dessa av ryska separatister som sköt varningsskott mot haveriexperterna. Detta trots att separatister som bevakat olycksplatsen tidigare inbjudit internationell expertis att biträda i utredningsarbetet. Överhuvudtaget försvårades identifieringsoperationen av att säkerhetsläget var mycket spänt i området och det stod tidigt klart att själva PM-inhämtningen och matchningen inte skulle genomföras ”on site”. Istället transporterades en stor andel av kropparna från skadeplatsen till Kharkiv med hjälp av kyltåg. Därifrån förs kropparna med flyg till Amsterdam där identifieringsarbetet genomförs. När väl holländarna fick ansvar för operationen har merparten passagerare identifierats och återsänts till sina hemländer.

Air Algérie flight 5017, krasch i Mali, juli 2014

Det föredrogs även hur identifieringsarbetet i samband med en flygkrasch i Mali som skedde under extrema förhållanden genomförts. Försvårande faktorer var bland annat en extrem hetta, insekter, el, vattenbrist osv. Därtill var säkerhetsläget kritiskt och det franska dvi-teamet fick verkligen bekänna färg. Kraschen kostade 16 människors liv, företrädelsevis fransmän. Orsaken till kraschen anses vara hårt väder (storm) – kort före man förlorade kontakten med flygmaskinen önskade besättningen ombord ändra kurs med hänvisning till svåra väderförhållanden.

DVI-övning i Storbritannien

DVI-teamet från Storbritannien visade ett fint exempel på en större övning som innefattade många olika aspekter av en äkta katastrofsituationen. Inledningsvis visades en video som sammanfattade övningen. MYCKET intressant. I övningen deltog över 100 personal från 43 polisstyrkor, röntgenologer, obduktionsassistenter, antropologer, tandläkare, rättsläkare. Då övningen föll så väl ut så planerar man för ytterligare en

Övning (Exercise Tempus 2) i Kent i februari 2016. Man tar gärna emot observatörer och deltagare från andra europeiska länder. För ytterligare information kontaktas Howard.way@ukdvi.pnn.police.uk

På temat fortbildning och kompetensutveckling kan även nämnas att det franska DVI-teamet planerar en utbildning i samarbete med CEPOL (European Police College) med tre olika utbildningsinriktningar. Tanken är att sätta ihop ett europeiskt DVI-team i Europa. Projektet riktar sig till polisanställda.

IED´s i kroppshålor

Ett mycket intressant föredrag under konferensen var Joe Adseias´s Från det spanska DVI-teamet som pratade om s k IED´s (improvised Explosive Devices) i kroppshålor. Joe redogjorde inledningsvis för statistiken vad gäller självmordsbombare och nämnde att det sedan 1992 inträffat 4283 självmordsbombattentat i världen som fångats upp av den officiella statistiken. Dessa attentat har krävt 43 255 människors liv och orsakat skador för hundratusentals därtill. Fenomenet ökar i omfattning och drabbar främst länder i mellanöstern såsom Afghanistan, Irak och Libanon. Endast ett fåtal studier har tidigare belyst ämnet.
De flesta självmordsbombare är män, många med högre utbildning. Bilbomber vanligast, följd av bältbomber. Humana bomber innebär att en ”device” är införd eller implanterad i kroppshålor såsom i rektum, vagina, bukhålan, bröst, sätet. Sprängladdningarna är således av två slag; protetiska eller icke-protetiska. Hur stora sprängladdningar samt hur lång läkningstid som krävs efter att en implantation skett har utvärderats av Joe och hennes kolleger. Projektets titel är ”The concealment of IED´s in rectal cavities”. Man använde donerade kroppar för att utvärdera anatomiska möjligheter att implantera IED´s. Det visade sig att det är möjligt att aktivera och detektera sprängladdningar implanterade i samtliga kroppshålor. Under experimentet användes simulerade explosivämnen; 50 g i kroppshålor och 300, 800g i bukhålan. Några av slutsatserna var att komplikationsrisken är förväntat större vid kirurgiskt implanterade attrapper. Ett sådant ingrepp kräver även medicinsk behandling med antibiotika och antiinflammatorika samt ca 12-24 timmars läkningstid. Implantation i ”naturliga” kroppshålor kräver ingen läkningstid.
IED`s:n var detekterbara ENDAST om detektorn hölls mycket nära kroppen, särskilt om kroppen var klädd. Detta är värt att tänka på vid säkerhetskontrollerna på flygplatserna etc. Spanjornerna planerar en uppföljande studie som är inriktad på att utvärdera mönstret hos sprängda kroppar för att se om man kan utläsa var i kroppen IED´n varit implanterad.

Safeguarding rights in disasters

Ett mycket tragiskt exempel på hur desinformation kan skapa stora humanitära problem gavs genom ett föredrag som handlade om en familj som färdats på en flyktingbåt som kapsejsade och där merparten passagerare omkom. En mamma till fyra flickor (syskon) överlevde och upptäckte snart att hennes fyra flickor saknades. I sina försök att återfinna sina barn levande frågade hon runt bland hjälparbetare och på uppsamlingsplatser och hon fick väldigt olika uppgifter om flickornas status, bland annat att två av dem levde men att det var oklart var dessa befann sig. Sedermera visade det sig att ingen av flickorna återfanns vid liv och frågan man ställer sig är om det behövs särskilda guidelines avseende informationshantering/flöden som sker efter en katastrof. Vilka etiska och moraliska aspekter omger sådana händelser? Vem och hur ska dödsbud lämnas? Osv.

Digital fotografering

Ett föredrag om vikten av digital fotografering vid DVI-arbete och värdefulla tips för att kvalitetssäkra foton som tas både på bårhuset och ute på skadeplatsen gavs. Gavs även tips på mjukvara, Adobe bridge, som är bra att hantera stora mängder bilder. En god idé är att regelbundet träna sina färdigheter i digital fotografering då förutsättningarna att fotografera ”bra” skiljer sig från situation till situation. Det allra viktigaste är att tillgodose att bilderna nogsamt märks upp, något som lätt glöms bort när bilderna är digitala.

Ett nytt sätt att säkra PM-dna

Kerstin Montelius från Rättsmedicinalverket (rättsgenetik) föredrog ett nytt spännande och framförallt fältmässigt mycket bra alternativ för att säkra DNA. Erfarenheterna från Thailand där dna-analyserna försvårades kraftigt av att proverna var dåliga till följd av skicket på kroppen men även miljöpåverkan (UV-strålning, värme) har bidragit till att man funderat i nya tankebanor.

Det verkar framgångsrikt att istället för att ta ett ”stort” DNA-prov såsom en bit av ett lårben, istället samla upp mycket små mängder, celler, på ”swab” genom att den aktuella vävnaden topsas och därefter överförs på ett s k FTA-kort. FTA-kort används rutinmässigt inom polisen för säkring av dna inom ramen för en kroppsbesiktning och för registrering i dna-registret (skäligen misstänkta kriminella förövare). På kortet finns ett kemiskt preparerat område som bidrar till att cellerna som samlats upp på en tops fixeras och dna-profilen säkras. Nedbrytningen upphör och därmed kan dna:t bevaras under en lång tid vilket gör att latensen fram till att analysen sker är inte lika kritisk för provets kvalitet. Metoden användes under Hercules-insatsen (Kebnekajse) och med goda resultat. Sett till vilken vävnad som är mest fördelaktig att använda så menar Kerstin att ben alltid är bäst. Njure och lever gav fulla profiler på FTA-kortet i 70% av fallen.

Sammanfattningsvis kan sägas att årets DVI-möte vid Interpols högkvarter i Lyon var mycket givande, såväl ur ett kunskapsperspektiv såsom ur ett nätverksperspektiv. Det var ovanligt många bra och kvalitativa presentationer (varav en stor andel finns på CD-skiva) och det stod klart att många länder bedriver ett systematiskt arbete i syfte att förbättra DVI-standarden. Ur svenskt perspektiv kan sägas att vi i vissa avseenden ligger ”långt fram” vad gäller dessa frågor. Detta trots att landet mycket sällan erfar händelser som kräver DVI-insatser. Som det är idag har vi i Sverige ingen uttalat bra beredskapsplan, inte heller någon ID-kommission. Vi övar inte i någon större utsträckning och vi utvärderar inte – komponenter som är absolut nödvändiga och som vissa länder förefaller vara betydligt duktigare på. I och med att polisen ingick en ny organisationsstruktur from årsskiftet 2015 har DVI-frågan dock åter aktualiserats. Detta är bra och absolut nödvändigt. Att ett land som Sverige har den främsta kompetensen och kunskapen i frågorna är A och O. Frågan är inte ”om” Sverige drabbas av en svårare katastrof igen. Utan när.

Anna Jinghede